Vedtekter

 

§ 1. Eierforhold

Nedenesåsen barnehage eies av Nita Løvdal Storm og drives i samsvar med lov om Barnehager 17. juni 2005 nr 64 (barnehageloven).

 

§ 2. Formål

” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling” og "Barnehagen skal bygge pågrunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon", jf. barnehageloven § 1 første ledd.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf og legger derfor spesielt vekt på å fremme de kristne grunnverdier, jf. barnehageloven § 1a annet ledd.

 

§ 3. Åpningstider

Nedenesåsen barnehage er åpen fra kl.07.30 til kl.16.30 mandag til fredag. Sommerferie avvikles i løpet av juli og/eller august måned. Det er ca. 5 planleggingsdager i løpet av året. I tillegg er barnehagen stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen er også stengt i romjulen og i påskeuken dersom det er færre enn 5 barn til stede.

 

§ 4. Opptak/oppsigelse

Eier av barnehagen har opptaksmyndighet. Hovedopptaket gjennomføres ved samordnet opptak i Arendal kommune, jf. barnehageloven § 12. Søknadsfristen fastsettes av Arendal kommune. Ellers i året tildeles plass fortløpende etter søknad, dersom det er ledige plasser. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Det er 2 mnd. gjensidig oppsigelsesfrist den påfølgende måneden. Barnehagen kan også tilby deltidsplasser.

 

§ 5. Opptakskriterier

Barnehagen er i utgangspunktet åpen for barn bosatt i Arendal kommune. Dersom det ikke er søkere fra Arendal kommune, vil barn bosatt i andre kommuner bli vurdert. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha utbytte av opphold i barnehage, jf. barnehageloven § 13. Barnehagen er godkjent som heldags barnehage for barn i alderen 0-6 år med inntil 20 barn over 3 år Opptak av barn i deltidsplasser foretas kun dersom det passer inn i timeplanen til barnehagen. Prioritering av søkere:

1: Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 13 første ledd

2: Barn der det er fattet vedtak etter barnevernloven, jf. barnehageloven § 13 annet ledd.

3: Barn av ansatte

4: Søsken til barn som allerede har plass, hvis det er flere søkere enn det er plass til blir det loddtrekning mellom søsken, med en av de ansatte tilstede.

Utover dette vil kriterier som alder og kjønn på barna tillegges vekt ved opptak, da det er viktig å få til en god alders- og kjønnssammensetning blant barna i barnehagen.

 

§ 6. Foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen i Nedenesåsen barnehage følger maksimalprisen som fastsettes av staten hvert år, jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1. Prisen for full plass er i henhold til enhver tid gjeldende makspriser fastsatt av staten. I tillegg betales matpenger som fastsettes av eier. Per 1. januar 2019 er den på kr 300.- for full plass. Barnehagen har også inntektsgradering av foreldrebetaling etter kommunens satser, jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3. Betalingen skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned.                

 

§ 7. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg

I følge barnehageloven § 4 skal en barnehage ha et foreldreråd bestående av foreldrene til alle barna i barnehagen og et samarbeidsutvalg med en representant fra henholdsvis foreldrerådet, eier og ansatte i barnehagen. Rådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Samarbeidsutvalget består av en representant fra foreldrerådet, en pedagogisk leder og eier/styrer.

 

§ 8. Leke- og oppholdsareal inne og ute.

Barnehagen drives i sokkelleiligheten i Erik Munks vei 6 og på loftet på garasjen. Netto leke- og oppholdsareal inne er 81 kvadratmeter. Utearealet på tomten er 320 kvadratmeter. I tillegg brukes lekeplass i boligområdet og turområder i nærområdet til uteaktiviteter. Barnehagen er godkjent som heldags barnehage fra august 2013 for barn i alderen 0-6 år med inntil 20 barn over 3 år.

 

§ 9. Årsplan

Årsplan for den pedagogiske driften utarbeides for ett år om gangen. Årsplanen tilpasses de lokale forhold på grunnlag av Rammeplan for barnehagen. Årsplanen utarbeides av styrer.

 

§ 10. Forsikring

Barnehagen har barneforsikring der barna er forsikret døgnet rundt uavhengig av oppholdstid i barnehagen.

 

§ 11. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i henhold til barnehageloven §§ 20-22 følge bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenester.

 

§ 12. Internkontroll

Eier av barnehagen er ansvarlig for utarbeidelse av et internkontrollsystem når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Rutiner for internkontroll for Nedenesåsen barnehage er beskrevet i detalj i administrative rutiner for barnehagen. Det er spesielt lagt vekt på rutiner for godt inneklima, sikkerheten for barna, førstehjelpberedskap og oppfølging av brannforskrifter. Eier vil foreta en revisjon av internkontrollrutinene hvert år.

 

§ 13. Vedtektenes varighet

Vedtektene fastsettes av eier, og gjelder til de revideres som følger av drift og behov. Kopi av enhver tids gjeldende vedtekter legges ut på barnehagens nettside.

 

Vedtekter per april 2019

 

 

Nedenesåsen barnehage AS                                    Telefon 37050045/90865390

Org.nr. 916 499 264

v/ Nita Løvdal Storm                                                                    

Erik Munks vei 6

4823 Nedenes

 

Link: Vedtekter Nedenesåsen barnehage april 2019